Vedtægter for Rytterforeningen Hesteklewa

 

§1, Navn og hjemsted

 

Foreningens navn er Rytterforeningen Hesteklewa, og foreningens hjemsted er Bornholms Regionskommune.

 

§2, Formål

 

Det er foreningens formål via et forpligtende fællesskab, at fremme interessen for ridesporten, og at samle medlemmerne til udøvelse af denne idræt, samt at oplære navnlig ungdommen i alt vedrørende hestens brug og pleje.

 

§3, Medlemmer

 

Som medlemmer kan optages personer, der tilslutter sig foreningens formål. Medlemmerne opdeles i junior og senior medlemmer, junior til og med det kalender år hvor man fylder 24 år, medlemmer herover er senior medlemmer.

Medlemmer har stemmeret til generalforsamlingen fra det kalenderår de fylder 14 år, medlemmer under 14 år har kun stemmeret via deres forældre. Stemmeafgivning forudsætter personligt fremmøde.

 

§4, Ledelse

 

Foreningen ledes af en bestyrelse, der består af 3 personer (formand, kasserer, menigt medlem), formanden vælges direkte, de 2 øvrige personer vælges for 2 år ad gangen, således at den ene er på valg ulige årstal, og den anden på lige årstal. De 2 øvrige medlemmer konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen, således at den ene bliver kasserer.

Valgbar hertil er alle medlemmer over 18 år, der har betalt kontingent og været medlem i min. 3 måneder.

Bestyrelsesmøder afholdes min. 2 gange årligt, men i øvrigt efter behov eller på forlangende af min. 2 bestyrelsesmedlemmer.

Møder annonceres ved opslag i min. 8 dage og er som udgangspunkt åbne for alle medlemmer. Emner vedr. personsager ol. kan holdes på et lukket møde.

Alle bestyrelsesmøder skal indeholde et punkt ”nyt fra udvalgene”, hvor disse indbydes til at ytre sig.

Udvalg nedsættes på generalforsamlingen, disse holder møder efter behov. Bestyrelsen kan mellem generalforsamlinger nedsætte ad hoc udvalg, og finde et passende antal egnede personer.

Der kræves ikke medlemskab for at vælges til disse udvalg.

 


§5, Generalforsamling

 

Den højeste myndighed er den ordinære generalforsamling, der afholdes ultimo februar måned.

Indkaldelse til generalforsamling skal ske med mindst 8 dages varsel.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 1. februar. Forslag kan følges af en mundtlig eller skriftlig redegørelse fra forslagsstilleren. Forslag bør så vidt muligt være formuleret endeligt af forslagsstilleren, forslag kan på generalforsamlingen omformuleres inden det sendes til afstemning så længe hensigten følges, en evt. omformulering skal accepteres af forslagsstilleren.

Dagsorden, regnskab samt alle fremsatte forslag udleveres af bestyrelsen til de fremmødte ved generalforsamlingens start.

Dagsordenen skal som minimum omfatte følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse
 4. Behandling af indkomne forslag
 5. Valg til bestyrelsen:
  Formand          (hvert år)
  2 medlemmer          (sidder i 2 år, 1 på valg hvert år)
  1 suppleant          (sidder i 2 år)
 6. Valg af revisorer          (sidder i 2 år, 1 på valg hvert år)
  1 suppleant          (sidder i 2 år)
 7. Valg til udvalg:
  Stævneudvalg
  Undervisnings udvalg
  PR udvalg
  Trivsels udvalg
  Nye udvalg
 8. Fastsættelse af kontingent, junior & senior
 9. Evt.

 

§6, Ekstraordinær generalforsamling

 

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, når denne anser det for nødvendigt, eller når mindst 20% af medlemmerne indgiver begæring herom med angivelse af dagsorden. I sidste tilfælde skal den ekstraordinære generalforsamling finde sted senest 3 uger efter begæringens modtagelse.

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes skriftligt med min. 8 dages varsel.

 

§7, Regnskab og økonomi

 

Regnskabsåret følger kalenderåret.

Kassereren fører regnskab over indtægter og udgifter.

Foreningens midler skal indsættes i en bank.

Kassereren fremlægger revideret regnskab på den ordinære generalforsamling.

 


§8, Hæftelse

 

Foreningens medlemmer og dens bestyrelse hæfter ikke for foreningens gæld eller andre forpligtelser.

 

§9, Tegningsret, prokura

 

Foreningen tegnes af formand eller kasserer.

Bestyrelsen disponerer over foreningens midler og varetager dennes tarv på bedste måde. Der meddeles prokura til foreningens formand og kasserer, der er bemyndiget til at underskrive de dokumenter om køb, salg og anden afhændelse samt pantsætning, som er følge af generalforsamlingsbeslutninger, der er truffet herom i medfør af lovens §5.

 

 

§10, Vedtægtsændringer

 

Ændringer af disse vedtægter kan kun finde sted, efter at beslutning herom er vedtaget ved almindeligt stemmeflertal på en lovlig indkaldt generalforsamling. Se i øvrigt §5 vedr. forslag.

 

§11, Foreningens opløsning

 

Foreningen kan opløses på en generalforsamling, vedtagelsen kræver min. ¾ af de afgivne stemmer.

Ved foreningens opløsning  vil evt. overskud/formue tilfalde et almennyttigt formål på Bornholm.

 

 

Foreningen er stiftet og vedtægten vedtaget på generalforsamling den 27/2 2006.

 

På ekstraordinær generalforsamling d. 11/5-2006 er § 2 & § 3 ændret.

 

- oOo -

 

Bestyrelsen pr. 27/2 2006

 

 

Formand:                                 Dorthe Mogensen

 

 

Kasserer:                                 Lisa Mogensen

 

 

Medlem:                                   Lene Dahl